Inalalayan ang itits kasi parang ayaw pumasok sa kweba